Vorming, Toerusting en Ontmoeting

Jongerencatechese

Voor wie is catechese bedoeld? Voor jongeren vanaf groep 7 van de basisschool is er Jongerencatechese.

Wat is catechese? Kennismaken met onderwerpen die te maken hebben met het christelijke geloof en de kerk in het leven van jonge mensen. Dit gaat op een
gezellige en interactieve manier met gebruik van o.a. de moderne media. Er is veel ruimte voor gesprek en verbinding. Wat houd je bezig? Wat vind je moeilijk, wat boeit je? Hoe ga je om met levensvragen. Hoe wordt het gegeven?

We komen in een groep bij elkaar in De Korte Inloop. Er zijn 2 leeftijdsgroepen: groep 7 en 8 van de basisschool en groep onderbouw Voortgezet Onderwijs (klas 1 t/m 3). De eerste groep voor kinderen uit groep 7 en 8 van de Basisschool gaat onder leiding van Janneke Hogendorf en Dicky van ’t Hoff met elkaar in gesprek. Diverse onderwerpen komen aan de orde o.a. Wat is geloven? Onze gemeente, wat is een kerkdienst? Verkenning van de Bijbel, christelijke en andere feesten, etc. Ook maken we gebruik van moderne media bekijken we soms een filmpje, afbeeldingen of luisteren naar liederen of muziek. De avond
begint met drinken en wat lekkers. Ondertussen kletsen we gezellig. Daarna steken we een kaars aan en noemen we onderwerpen voor het gebed waarmee we de bijeenkomst afsluiten. Daarna gaan met elkaar in gesprek. De avond vliegt voorbij. Je bent van harte welkom! De eerste avond is woensdag 26 oktober. Wil je
meer weten dan kun je contact met opnemen met Janneke of Dicky.

De tweede groep is voor leerlingen uit de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs (12 t/m 15 jaar). Deze groep staat onder leiding van ds. Johan Langelaar en ???. In deze groep zullen we met name met elkaar in gesprek gaan over de inhoud en betekenis van het christelijk geloof.

Doe je ook dit seizoen weer mee?
Opgeven om mee te doen bij:
We zullen de kinderen van onze gemeente zoveel mogelijk persoonlijk uitnodigen.
Het catecheseteam bestaat uit:
Dicky van ’t Hoff tel. 0347-373962/06-22985108, email: dicky.vanthoff@gmail.com
ds. Johan Langelaar tel.06-85761909, email: langelaar@pkn-vianen.nl

Caféglise

Elke tweede dinsdag van de maand, na een Mottodienst, biedt de Grote Kerk gastvrije ruimte aan in de Korte Inloop (vanaf 18.00 uur). Napraten, bijpraten, informele ontmoetingen, gewoon even snel (als gezin) een maaltijd gebruiken omdat je zoals vaker geen tijd hebt – of juist rustig met elkaar de maaltijd
gebruiken, de dominee eens even aanschieten, rondhangen, de tuin proeven en – last but not least – gezelligheid.

Dat alles onder de naam: ‘Caféglise’

Na de maaltijd kan ieder zijns weegs gaan, je kunt ook blijven of juist dan pas komen voor een wat meer inhoudelijke activiteit. Daar wordt ook aan een inhoudelijk
programma gewerkt. Om 20.00 uur volgt er dan een inhoudelijk programma, elke maand wat anders. We hebben mensen gevonden, telkens kokende koppels, die de maaltijd voor u willen bereiden! Voor de maaltijd zal een zacht prijsje in rekening worden gebracht. Op deze wijze wil de werkgroep Vorming, Toerusting en Ontmoeting de informele banden in de gemeente versterken en – voor belangstellenden – aan uitwisseling doen van actuele onderwerpen.

Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Voor de maaltijd is het wel gewenst je even op te geven!

inschrijven op de lijst bij de ingang van de kerk

of een mailtje sturen aan Frans den Oudsten, email: denoudstenf@gmail.com

of een SMSje, whatsapp of bellen met Janneke Hogendorf, tel. 06-30596832

Groothuisbezoek

Het Groothuisbezoek is een plek waar gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten om zo elkaar beter te leren kennen. Een plek waar samen wordt gepraat en nagedacht over wat er toe doet, om samen gemeente van de Heer te zijn. Contact houden is de basis van elke relatie. Als we dat contact niet meer zoeken, verliezen we de wezenlijke verbondenheid en moeten we alleen verder. Die ontmoeting en dat contact wordt elk kerkelijk jaar weer georganiseerd. De ontmoetingen vinden plaats in of bij de kerk. Naast de avonden zullen er ook middagbijeenkomsten worden gepland.

In januari ontvangt u, tegelijkertijd met de actie Kerkbalans, een uitnodiging met de data en het programma.

Het Groothuisbezoek wordt voorbereid door één van de twee predikanten samen met een aantal gemeenteleden en een ouderling.

Bijbelgespreksgroep Vianen – Lexmond

“Er zijn twee soorten mensen die de bijbel lezen,” zei een Braziliaanse Lutherse predikant, “zij die alleen lezen en zij die samen lezen.”

Wij gaan het weer samen doen! Onder leiding van ds. Johan Langelaar gaan we ons verdiepen in bijbeldeel of een boek. Het geeft altijd veel boeiende inzichten!

We komen eens in de maand bij elkaar op een dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Heb je belangstelling om een keer mee te doen, kom gerust een keer
kijken! Je bent welkom!

Contactpersoon: Jan van Beek, Kortenhoevenseweg 99a, Lexmond, tel. 0347-341619, email: jvanbeek01@kpnmail.nl

De Eetschelp

Een van de activiteiten binnen De Korte Inloop is het koken van heerlijke maaltijden. Deze gezellige etentjes vinden, elke 2e en 4e zaterdagavond van de maand, plaats onder de noemer “De Eetschelp”. Enthousiaste vrijwilligers bereiden dan een heerlijk etentje voor zo’n 17 gasten. Een intekenlijst voor deze bijeenkomsten ligt in de Korte Inloop. Het succes van deze etentjes mag blijken uit het feit dat de gastenlijsten steeds snel zijn volgeboekt. Uiteraard is iedereen van harte welkom. Maar wel eerst inschrijven natuurlijk.

Het grote succes van deze avonden vraagt natuurlijk wel om voldoende koks in de keuken. Misschien heeft U ook zin om eens te koken voor een gezellige groep mensen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Gerrie de Jong, tel. 0347-326815