Administratie en Financiën

Ledenadministratie

Via het lidmaatschap van de plaatselijke kerkelijke gemeente is men automatisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Als iemand zich wil inschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland of juist wil uitschrijven, moet dat dus op plaatselijk niveau gebeuren.

Meer informatie bij het kerkelijkbureau: Peter Uittenbogaard, tel. 0347-370025, kerkelijkbureau@pkn-vianen.nl

Werkwijze/privacy

De ledenadministrateur beheert de gegevens van de gemeenteleden. Hij voert gegevens van nieuw ingekomenen in en wijzigt persoons- en kerkelijke gegevens indien nodig. De meeste gegevens (mutaties) komen min of meer indirect automatisch binnen via de gemeentelijke basis administratie. Alle gegevens zijn opgeslagen in een landelijke database van het Dienstencentrum van de PKN Kerk in Nederland.
Er is een privacy-statement (link invoeren)en alle gemeenteleden die met persoonsgegevens omgaan hebben de privacyverklaring ondertekend. (ouderlingen, diakenen, contactpersonen)
Gemeenteleden hebben het recht om hun eigen gegevens op te vragen bij de ledenadministrateur.
Meer informatie bij het kerkelijk bureau: Peter Uittenbogaard, tel. 0347-370025/ 0651595453, kerkelijkbureau@pkn-vianen.nl

Kerkbalans

Geloof is gratis, de kerk niet. De Kerk zijn we samen
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep gemeenteleden voor een financiële bijdrage.

Ieder jaar rond eind januari tot eerste week februari is tijd voor Actie Kerkbalans!
Dat is hard nodig, want we willen behouden waar we om geven en als het even kan, laten groeien. Het is voor onze kerk de belangrijkste bron van inkomsten.

Geef slim

Om een belastingvoordeel te kunnen behalen van uw bijdrage is meer informatie beschikbaar via de volgende link: www.pkn-vianen.nl/slimgeven of  landelijke PKN website.

Adres College van Kerkrentmeesters

Korte Kerkstraat 3
4132 BJ Vianen
e-mail: finadmin@pkn-vianen.nl
website: www.pkn-vianen.nl
IBAN: NL31 INGB 0000 2440 96
T.n.v. Protestantse Gemeente Vianen

Kerkbalans

Geloof is gratis, de kerk niet. De kerk kost geld maar krijgt geen subsidie. Er is veel geld nodig om kerk te zijn. Reken maar uit: salarissen van dominees, onderhoud van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier,  inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, jeugdactiviteiten, bijdragen aan maatschappelijke projecten, etc etc. Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Bovendien moeten wij 4,35% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans verplicht afdragen aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor deskundige dienstverlening aan gemeenten.

De actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan onze leden wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor onze kerk. In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Dit kan een eenmalige gift of een maandelijkse gift zijn.

Het is onze belangrijkste bron van inkomsten.

Solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de waarden van 1 euro en 1,50 euro. Verkoop via Winkel van Sinkel per setje van 10 stuks. Betaling overschrijving op reknr. NL13 RABO 0135 7649 98 t.n.v. Protestantse Gemeente Vianen, o.v.v. collectebonnen en gewenste aantal/waarde.

 

Kosten rouw- en trouwdiensten

Gebruik van de Grote Kerk en De Hoeksteen bij rouwen trouwdiensten voor leden van onze kerk, die elk jaar vrijwillige bijdrage betalen, is gratis. Voor mensen die geen lid zijn van onze kerk en ook diegene die wel lid zijn maar geen vrijwillige bijdrage betalen bedraagt het tarief voor het gebruik van het kerkgebouw € 400,– per dienst. Dit tarief rouw/trouwdiensten is inclusief kosten (eigen) predikant en organist indien van toepassing

Huur voor eerder openen of later sluiten i.v.m. extra activiteiten rondom dienst (receptie, condoleren) € 50,00 per keer

Huur voor extra opening Grote Kerk tbv soundcheck, oefenen koor, versieren kerk, etc. € 50,00 per keer

Huur voor incidentele bijzondere dienst door derden € 100,00 per uur

Koffie / Thee verzorgd door medewerkers Grote Kerk € 1,75 per kopje

Voor een rouw/trouwdienst geldt geen tijdslimiet maar in de praktijk is het maximaal een halve dag.

De factuur voor het gebruik van de kerk voor bijzondere diensten wordt gemaakt door de kerkrentmeesters op basis van de informatie die door de koster van de bijzondere dienst wordt doorgegeven (meestal Margreet Kluit) en na de check of een gemeentelid al dan niet een vergoeding voor het gebruik van de kerk moet betalen.

Reserveringen mevr. M.G.A. Kluit-Roozen, tel. 0347-326107 of 06-46625121, email: margreet.kluit@casema.nl

Giften

Onze gemeente is in belangrijke mate afhankelijk van giften.U kunt op verschillende manieren een gift geven aan het werk van de Protestantse Kerk, uw plaatselijke gemeente of diaconie. Meer hierover vindt u op de landelijke PKN website.

Erfenissen en legaten

In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden onder uw nabestaanden. Met een testament kunt u een andere verdeling vastleggen,
die past bij uw persoonlijke wensen en overtuigingen. Zo kunt u naast uw partner, kinderen of familie ook vrienden of de kerk opnemen. Familieleden betalen
erfbelasting over wat zij ontvangen, als kerk zijn we hiervan vrijgesteld. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor kerkenwerk.

Door na te laten aan uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap een bestemming die niet alleen dicht bij huis ligt, maar helpt u onze kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te blijven functioneren in Vianen. Als betrokken kerklid bent u waarschijnlijk gewend te geven aan de kerk. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.

U kunt de kerk via een legaat of via een erfstelling in uw testament opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald goed of voorwerp aan de kerk na. Bij een erfstelling benoemt u de kerk tot (mede)erfgenaam.

Voor een testament gaat u naar een notaris van uw keuze. In een oriënterend gesprek bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris formuleert uw wensen in een concepttestament. Is het testament akkoord, dan ondertekent u het beiden, waarna het rechtsgeldig is. U kunt een testament op elk moment weer wijzigen. Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooraf naar.

Belastingdienst

Waarschijnlijk steunt u de kerk al jarenlang met een bijdrage via de actie Kerkbalans. En misschien ook al jarenlang met hetzelfde bedrag. Maar wist u dat als u slim geeft, u voor hetzelfde geld meer kunt geven?

Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Vroeger moest een periodieke gift vastgelegd worden in een akte bij de notaris, maar tegenwoordig is het zeer simpel te regelen. Afhankelijk van de bestemming legt u uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw plaatselijke gemeente, met uw diaconie of met de Protestantse Kerk. Zolang u voldoet aan de voorwaarden is zo’n schriftelijk overeenkomst voldoende.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte
  • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt
  • deze bedragen steeds even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt
  • de begunstigde (Protestantse gemeente) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Meer informatie in de Brochure Periodieke Gift van PKN Nederland kunt u alles nog eens nalezen en kunt u de voorbeeldovereenkomsten aanvragen.
U kunt de modelovereenkomsten ook zelf downloaden:

– modelovereenkomst periodieke gift aan Protestantse Gemeente Vianen;
– modelovereenkomst periodieke gift aan de Diaconie;

Maar uiteraard kunt u ook terecht bij een van onze kerkrentmeesters.

Agenda

Evensong 18 september 2022

18 september om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het Zwols Vocaal Ensemble olv Martien Hovestad, een organist en de liturg is Willem Bams. Aanvang [...]

Evensong 10 juli 2022

10 juli om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het Dean Close School Choir (VK) olv Simon Bell, organist Rienk Bakker en een liturg. Aanvang [...]

Evensong 24 april 2022

24 april om 16:00 - 17:00

De Evensong van deze zondagmiddag wordt uitgevoerd door het St. Joriskamerkoor olv Wouter Verhage, organist Rienk Bakker en liturg ds Henk Kroese. Aanvang 16:00 [...]

Mottodienst

10 april om 10:00 - 11:00

Voorganger: Mirjam van der Werff

Evensong 20 maart 2022

20 maart om 16:00 - 17:00

Choral Evensong in de Grote kerk te Vianen Na een periode van stilte nemen de Choral Evensongs in Vianen op zondag 20 maart weer [...]

Evensong 14 november 2021

14 november 2021 om 16:00 - 17:00

Op zondagmiddag 14 november wordt naar verwachting de laatste Evensong van 2021 uitgevoerd in de Grote Kerk van Vianen. Later meer informatie ...... Aanvang [...]

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws

Nieuw begin inloophuis Vianen

Een ontmoetingsplek voor iedereen Na 25 gastvrije jaren sluit De Korte Inloop eind maart 2022, maar een team vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de PKN-Vianen [...]