Administratie en Financiën

Ledenadministratie

Via het lidmaatschap van de plaatselijke kerkelijke gemeente is men automatisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Als iemand zich wil inschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland of juist wil uitschrijven, moet dat dus op plaatselijk niveau gebeuren.

Meer informatie bij het kerkelijk bureau: bij Peter Uittenbogaard, tel. 0347-370025 / 06-51585453, kerkelijkbureau@pkn-vianen.nl

Werkwijze/privacy

De ledenadministrateur beheert de gegevens van de gemeenteleden. Hij voert gegevens van nieuw ingekomenen in en wijzigt persoons- en kerkelijke gegevens indien nodig. De meeste gegevens (mutaties) komen min of meer indirect automatisch binnen via de gemeentelijke basis administratie. Alle gegevens zijn opgeslagen in een landelijke database van het Dienstencentrum van de PKN Kerk in Nederland.
Er is een privacy-statement en alle gemeenteleden die met persoonsgegevens omgaan hebben de privacyverklaring ondertekend. (ouderlingen, diakenen, contactpersonen)
Gemeenteleden hebben het recht om hun eigen gegevens op te vragen bij de ledenadministrateur.
Meer informatie bij het kerkelijk bureau: Peter Uittenbogaard, tel. 0347-370025 / 06-51585453, kerkelijkbureau@pkn-vianen.nl

Kerkbalans

Geloof is gratis, de kerk niet. De Kerk zijn we samen
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep gemeenteleden voor een financiële bijdrage.

Ieder jaar rond eind januari tot eerste week februari is tijd voor Actie Kerkbalans!
Dat is hard nodig, want we willen behouden waar we om geven en als het even kan, laten groeien. Het is voor onze kerk de belangrijkste bron van inkomsten.

Geef slim

Om een belastingvoordeel te kunnen behalen van uw bijdrage is meer informatie beschikbaar via de volgende link: www.pkn-vianen.nl/slimgeven of  landelijke PKN website.

Adres College van Kerkrentmeesters

Korte Kerkstraat 3
4132 BJ Vianen
e-mail: finadmin@pkn-vianen.nl
website: www.pkn-vianen.nl
IBAN: NL31 INGB 0000 2440 96
T.n.v. Protestantse Gemeente Vianen

Jaarverslag 2021

U kunt het financieel   jaarverslag  van 2021 bekijken

SOLIDARITEITSKAS 2022

Ook al merken we het in de dagelijkse gang niet altijd: als plaatselijke gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. En soms gaat het in een gemeente even wat minder goed. De Solidariteitskas is in het leven geroepen om gemeenten te helpen die tijdelijk een overbrugging nodig hebben.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om kerkelijke activiteiten te betalen die noodzakelijk zijn, maar die niet door één gemeente op te brengen zijn. Vooral voor het pastoraat, zoals voor dovendiensten en pastoraat voor de koopvaardij. Of voor binnenvaartschippers die veel onderweg zijn. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met elkaar kunnen worden uitgevoerd.
Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig.
Als gemeente zijn wij verplicht om voor ieder belijdend lid 5 euro af te dragen aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer inkomsten krijgen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in deze brief om een bijdrage van 15 euro.
Een klein bedrag, maar van grote waarde.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL31INGB0000244096 t.n.v.
Protestantse Gemeente Vianen o.v.v. Solidariteitskas

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de waarden van 1 euro en 1,50 euro. Voor € 10,– 10 bonnen van € 1,–,
en voor € 15,– 10 bonnen van € 1,50.
Betaling via overschrijving op reknr. NL13 RABO 0135 7649 98 t.n.v. Protestantse Gemeente Vianen, o.v.v. collectebonnen en gewenste aantal/waarde. De bonnen worden bij u thuis bezorgd.

Kosten rouw- en trouwdiensten

Gebruik van de Grote Kerk en bij rouw- en trouwdiensten voor leden van onze kerk, die elk jaar hun kerkelijke bijdrage betalen, is gratis. Voor mensen die geen lid zijn van onze kerk en ook diegene die wel lid zijn maar geen kerkelijke bijdrage betalen bedraagt het tarief voor het gebruik van het kerkgebouw € 400,– per dienst. Dit tarief rouw/trouwdiensten is inclusief kosten (eigen) predikant en organist indien van toepassing

Huur voor eerder openen of later sluiten i.v.m. extra activiteiten rondom dienst (receptie, condoleren) € 50,00 per keer

Huur voor extra opening Grote Kerk t.b.v. soundcheck, oefenen koor, versieren kerk, etc. € 50,00 per keer

Huur voor incidentele bijzondere dienst door derden € 100,00 per uur

Koffie / Thee verzorgd door medewerkers Grote Kerk € 1,75 per kopje

Voor een rouw/trouwdienst geldt geen tijdslimiet maar in de praktijk is het maximaal een halve dag.

De factuur voor het gebruik van de kerk voor bijzondere diensten wordt gemaakt door de Kerkrentmeesters op basis van de informatie die door de koster van de bijzondere dienst wordt doorgegeven (meestal Margreet Kluit) en na de check of een gemeentelid al dan niet een vergoeding voor het gebruik van de kerk moet betalen.

Reserveringen mevr. M.G.A. Kluit-Roozen, tel. 0347-326107 of 06-46625121, email: margreet.kluit@casema.nl

Giften

Onze gemeente is in belangrijke mate afhankelijk van giften. U kunt op verschillende manieren een gift geven aan het werk van de Protestantse Kerk, uw plaatselijke gemeente of diaconie. Meer hierover vindt u op de landelijke PKN website.

Erfenissen en legaten

In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden onder uw nabestaanden. Met een testament kunt u een andere verdeling vastleggen,
die past bij uw persoonlijke wensen en overtuigingen. Zo kunt u naast uw partner, kinderen of familie ook vrienden of de kerk opnemen. Familieleden betalen
erfbelasting over wat zij ontvangen, als kerk zijn we hiervan vrijgesteld. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor kerkenwerk.

Door na te laten aan uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap een bestemming die niet alleen dicht bij huis ligt, maar helpt u onze kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te blijven functioneren in Vianen. Als betrokken kerklid bent u waarschijnlijk gewend te geven aan de kerk. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.

U kunt de kerk via een legaat of via een erfstelling in uw testament opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald goed of voorwerp aan de kerk na. Bij een erfstelling benoemt u de kerk tot (mede)erfgenaam.

Voor een testament gaat u naar een notaris van uw keuze. In een oriënterend gesprek bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris formuleert uw wensen in een concepttestament. Is het testament akkoord, dan ondertekent u het beiden, waarna het rechtsgeldig is. U kunt een testament op elk moment weer wijzigen. Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooraf naar.

Belastingdienst

Waarschijnlijk steunt u de kerk al jarenlang met een bijdrage via de actie Kerkbalans. En misschien ook al jarenlang met hetzelfde bedrag. Maar wist u dat als u slim geeft, u voor hetzelfde geld meer kunt geven?

Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Vroeger moest een periodieke gift vastgelegd worden in een akte bij de notaris, maar tegenwoordig is het zeer simpel te regelen. Afhankelijk van de bestemming legt u uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw plaatselijke gemeente, met uw diaconie of met de Protestantse Kerk. Zolang u voldoet aan de voorwaarden is zo’n schriftelijk overeenkomst voldoende.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte
  • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt
  • deze bedragen steeds even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt
  • de begunstigde (Protestantse gemeente) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Meer informatie in de Brochure Periodieke Gift van PKN Nederland kunt u alles nog eens nalezen en kunt u de voorbeeldovereenkomsten aanvragen.
U kunt de modelovereenkomsten ook zelf downloaden:

– modelovereenkomst periodieke gift aan Protestantse Gemeente Vianen;
– modelovereenkomst periodieke gift aan de Diaconie;

Maar uiteraard kunt u ook terecht bij een van onze Kerkrentmeesters of een e-mail naar de secretaris.

Agenda

Evensong

3 december 2023 om 16:00 - 17:00

Sint Joriskamerkoor o.l.v. Wouter Verhage

Gemengd koor Yerseke

30 september 2023 om 19:30 - 21:30

Evensong

24 september 2023 om 16:00 - 17:00

Kamerkoor Saudade o.l.v. Vincent Doek

Evensong

14 mei 2023 om 16:00 - 17:00

Kamerkoor Cantiago o.l.v. Herman Mussche Rienk Bakker, orgel Predikant, liturg

Uitvoering Matthäus Passion

18 maart 2023 om 19:00 - 22:00

De Matthäus Passion zal worden uitgevoerd op zaterdag 18 maart 2023 in de Grote Kerk te Vianen. De uitvoering wordt verzorgd door Cantus Kamerkoor, [...]

Evensong

26 februari 2023 om 16:00 - 17:00

Convocati o.l.v. Gerard Beemster Rienk Bakker, orgel Willem Bams, liturg

Kerkomroep Grote kerk Vianen

Nieuws