Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Vianen

Juni 2019

De kerk en privacy

Als Protestantse Gemeente Vianen beschikken wij over vertrouwelijke persoonsgegevens van onze gemeenteleden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan.

Wij bewaken de privacy van onze gemeenteleden zorgvuldig. Niet alleen omdat het moet, maar omdat we het als kerkelijke gemeenschap zelf belangrijk vinden dat we de persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en gebruiken. We gebruiken deze gegevens daarom alleen als dat nodig is voor de activiteiten in onze kerkelijke gemeente. We zijn transparant over de gegevens die we verwerken en hoe we dat doen. En we zorgen dat gemeenteleden eenvoudig een beroep kunnen doen op de rechten die AVG geeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de privacyrichtlijnen van de landelijke kerk.

Wij nemen de maatregelen die nodig zijn om gegevens te beschermen. Onze computers en gebouwen zijn beveiligd. De verantwoordelijkheid voor het veilig bewaren en gebruiken van onze persoonsgegevens ligt bij de kerkenraad en de Kerkrentmeesters.

Welke persoonsgegevens bewaren we?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een nog levende natuurlijke persoon. Ook beeldmateriaal (foto’s) geldt in bepaalde gevallen als persoonsgegeven. Sommige persoonsgegevens worden in de AVG aangemerkt als “bijzondere persoonsgegevens”. Voor ons zijn dat bijvoorbeeld gegevens over godsdienst. Wij beschikken over de volgende persoonsgegevens:

  • identiteit, zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres (waaronder ook e-mailadres), telefoonnummer;
  • kerkelijke gegevens, zoals doop, belijdenis, en inzegening kerkelijk huwelijk;
  • financiële gegevens, zoals bijdragen aan kerkbalans, diaconie, overige giften, bankrekening;
  • gegevens over burgerlijke staat en gezinssamenstelling;
  • beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar zijn (bv. foto’s van kerkelijke bijeenkomsten).

Wat doen we met persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens alleen om de activiteiten van onze kerkelijke gemeente te kunnen uitvoeren, zoals pastoraat, diaconaat, erediensten en voor organisatorische zaken zoals het bezorgen van het kerkblad en de Actie Kerkbalans. Ook worden gegevens over pastorale en diaconale hulp bewaard.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

We hebben afgesproken met medewerkers dat vertrouwelijk wordt omgegaan met de ontvangen persoonsgegevens. In alle gevallen zijn onze medewerkers gebonden aan geheimhouding.  We bewaren persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de PKN Nederland, en niet langer dan nodig. We beschermen onze computers, de automatisering en ons archief zo goed mogelijk. Deze bescherming heeft onze permanente aandacht.

Gemeenteleden en persoonsgegevens

Gemeenteleden hebben het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van hun persoonsgegevens, en ook om eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Gemeenteleden hebben daarnaast het recht om de eigen persoonsgegevens te laten toesturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens kan worden gestuurd naar de secretarissen van het college van Kerkrentmeesters of de kerkenraad:

College van Kerkrentmeesters: Peter Uittenbogaard, email: rentmeesters@pknvianen.nl

Kerkenraad: Marjan Versluijs, email: scriba@pkn-vianen.nl

Post, Korte Kerkstraat 3, 4132 BJ Vianen.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of vragen over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, kunt u altijd contact opnemen met het college van Kerkrentmeesters of de scriba.

De wettelijke regeling

Het complete privacy statement kunt u opvragen bij Marjan Versluijs of Peter Uittenbogaard. Voor algemene informatie over de AVG: zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Marjan Versluijs, scriba kerkenraad
Peter Uittenbogaard, secretaris college van Kerkrentmeesters