Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers, dat zijn de predikanten, de ouderlingen, de diakenen, en de kerkrentmeesters. De kerkenraad is met name verantwoordelijk voor het beleid.

De uitvoering van het beleid berust bij de vier colleges: pastorale raad, taakgroep jeugd, college van diakenen, college van kerkrentmeesters.

De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Het moderamen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het moderamen bestaat uit de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de predikanten en de voorzitters van de colleges.

Voorzitter kerkenraad: Hans Spoor, tel. 0347-326292, email: voorzitter@PKN-Vianen.nl

Scriba: Marjan Versluijs-Helder, tel. 06-52151552, email: scriba@PKN-Vianen.nl

Hans Spoor

Marjan Versluijs