Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers, dat zijn de predikanten, de ouderlingen, de diakenen, en de kerkrentmeesters. De kerkenraad is met name verantwoordelijk voor het beleid.

De uitvoering van het beleid berust bij de vier colleges: pastorale raad, taakgroep jeugd, college van diakenen, college van kerkrentmeesters.

De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Het moderamen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het moderamen bestaat uit de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, de predikanten en de voorzitters van de colleges.

Voorzitter kerkenraad: Ingrid de Jong, tel.  , email: voorzitter@PKN-Vianen.nl

Scriba: Marjan Versluijs-Helder, tel. 06-52151552, email: scriba@PKN-Vianen.nl

Predikanten

ds. Johan Langelaar

Pastoraat

Harm Hoving
Jeanette van der Wal, coördinerend ouderling

Diaconie

Liesbeth Stoutenbeek, voorzitter
Gert Harbers
Margreet Kluit

Taakgroep Jeugd

Dicky van ’t Hoff
Ingrid de Jong
Lucy Kouwen
Hennie Weijers

Kerkrentmeesters

Frans den Oudsten, voorzitter
Peter Uittenbogaard, scriba
Elly van der Laan, penningmeester

VRAGEN???

Namen alle kerkenraadsleden opnemen, zonder contactgegevens?

Van wie contactgegevens opnemen?

Eventueel geen persoonlijke email maar alleen functionele email?

Ingrid de Jong

Marjan Versluijs