Diaconie

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Vianen heeft de ANBI-status waardoor belastingvoordelen bij legaten, giften en schenkingen mogelijk zijn.

Conform de eisen van de belastingdienst aan een organisatie met de ANBI-status, worden de volgende gegevens gepubliceerd:

Algemene gegevens
Naam van de instelling: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Vianen
RSIN/fiscaal nummer: 824104377
Website: www.pkn-vianen.nl
Email: diaconie@pkn-vianen.nl
Telefoon: 0347-374377
Postadres: Korte Kerkstraat 3, 4132 BJ Vianen.
Bankrekening: NL40 RABO 0341310131 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Vianen

De Protestantse gemeente te Vianen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Diaconie

Diaconie betekent in feite dienst, dienen. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

In het kerkelijk verband van de Protestantse Kerk Nederland zijn voor de diaconie de volgende kerntaken omschreven:

  • De organisatie van de Tafel van de Heer (ook wel Heilig Avondmaal genoemd): Dit wil zeggen dat de praktische organisatie van het Heilig Avondmaal bij de diaconie berust.
  • Het inzamelen en uitdelen van liefdegaven: Dit is het collecteren en het vinden van bestemmingen voor de opbrengst.
  • De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld: Dit houdt in onderlinge hulp en ook bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
  • De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping: Dit betekent dat de diaconie de kerkleden helpt om te helpen. Dit kan door het organiseren van diaconale activiteiten en verbanden.

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats in eigen land, als wereldwijd.

Als plaatselijke gemeente zijn wij onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Lokaal ondersteunen wij organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft, zoals: Ouderenwerk, Diaconale Vrijwillige Thuiszorg, De Voedselbank, Stichting Leergeld en Schuldhulpmaatje.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Vianen houdt zich o.a. bezig met de volgende projecten.

OUDERENWERK:  Samen met de R.K. kerk organiseert een groep vrijwilligers de jaarlijkse vakantieweek voor ouderen, een week waar erg naar wordt uitgezien en waar nog steeds veel belangstelling voor is.

DVT Diaconale Vrijwillige Thuishulp:  Wandelen met rolstoel, boodschappen doen, iemand begeleiden naar het ziekenhuis, de mantelzorger even ontlasten, enz. enz.  Hebt u hulp nodig of wilt u hulp aanbieden, lees de website :  dvt-vianen.nl

VOEDSELBANK:  De voedselbank deelt wekelijks aan ruim 40 personen een voedselpakket uit. In de kerk kunnen kerkgangers iedere eerste zondag van de maand levensmiddelen voor de voedselbank inleveren.

SCHULDHULPMAATJE: In 2014 hebben leden van de PCI van de R.K. kerk en de Diaconie de Stichting Schuldhulpmaatje Vianen opgezet. Dat eerste jaar hadden we ongeveer 10 maatjes, nu telt Maatje Vijfheerenlanden ruim 60 maatjes en er is nog steeds hulp nodig.  Wilt u meer weten of hebt u vragen, zie:  maatjevijfheerenlanden.nl