Diaconie

Diaconie betekent in feite dienst, dienen. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

In het kerkelijk verband van de Protestantse Kerk Nederland zijn voor de diaconie de volgende kerntaken omschreven:

  • De organisatie van de Tafel van de Heer (ook wel Heilig Avondmaal genoemd): Dit wil zeggen dat de praktische organisatie van het heilig avondmaal bij de diaconie berust.
  • Het inzamelen en uitdelen van liefdegaven: Dit is het collecteren en het vinden van bestemmingen voor de opbrengst.
  • De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld: Dit houdt in onderlinge hulp en ook bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
  • De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping: Dit betekent dat de diaconie de kerkleden helpt om te helpen. Dit kan door het organiseren van diaconale activiteiten en verbanden.

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Als plaatselijke gemeente zijn wij onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Lokaal ondersteunen wij organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft, zoals: Ouderenwerk, Inloophuis De Korte Inloop, Diaconale Vrijwillige Thuiszorg, De Voedselbank, Stichting Leergeld en Schuldhulpmaatje.

Enkele gegevens van de diaconie:

Voorzitter: Liesbeth Stoutenbeek, tel. 0347-374377, email: diaconie@pkn-vianen.nl

Bankrekeningnummer: NL40 RABO 0341 3101 31 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Vianen