ANBI Informatie De Korte Inloop

Het inloophuis De Korte Inloop heeft de ANBI-status waardoor belastingvoordelen bij legaten, giften en schenkingen mogelijk zijn.

Conform de eisen van de belastingdienst aan een organisatie met de ANBI-status, worden de volgende gegevens gepubliceerd:

– de naam van de instelling: Stichting De Korte Inloop
– het RSIN/fiscaal nummer: 805315640

Het post/bezoekadres: Korte Kerkstraat 3, 4132 BJ Vianen. Tel. 0347-322977

De doelstelling: mensen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: zorgen voor continuïteit van het inloophuis en haar gerelateerde activiteiten door instandhouding van de huisvesting, opleiding van de vrijwilligers en inspringen op nieuwe mogelijkheden om de doelstelling van het inloophuis te realiseren.

Samenstelling van het bestuur (stand 1 jan 2019):
Voorzitter: mevr. H.van der Meer- Lijcklama à Nijeholt
Secretaris: mevr C. ’t Lam- Pruiksma
Senningmeester : mevr. M.R. van Snippenberg- ’t Lam
Aangevuld met 4 leden van de huisorganisatie van De Korte Inloop.

Het beloningsbeleid: Al het werk in De Korte Inloop wordt uitgevoerd door vrijwilligers zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat.

Een overzicht van de activiteiten:
– elke middag open voor het ontmoeten van mensen (Inloophuis)
– 22 gezamenlijke maaltijden per jaar.
– 10 creatieve middagen per jaar.
– het houden van een zomerfeest voor gasten en vrijwilligers
– het verzorgen van een Kerstdiner voor onze gasten
– elke maand een avond organiseren voor Club Philadelphia.

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het jaarverslag over 2017:
– Baten en lasten
– Toelichting op het jaarverslag