Grote Kerk vanaf de stadswal
Begin arrow Zoeken woensdag, 20 september 2017
Hoofdmenu
Begin
Protestantse Gemeente
Stichting Kunst en Cultuur
Werkgroep Kerk en Kunst
Klokkenluidersgilde
Geschiedenis
Grafmonument
Blog restauratie
Hoofdorgel
Kabinetorgel
Kistorgel
Kerkregisters
Links
Contact
Route
Zoeken
ANBI-publicatie Stichting Kunst en Cultuur PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
Naam van de instelling
Stichting Kunst en Cultuur in de Grote Kerk Vianen

RSIN
8515 46 869

Adres
Kastanjelaan 63, 4131 AT Vianen

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. (het bevorderen van) de culturele exploitatie van de Grote Kerk in Vianen in overeenstemming met de aard van het gebouw
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en het bijdragen aan instandhouding van het monument als cultureel erfgoed

Beleidsplan
De Stichting Kunst en Cultuur in de Grote Kerk Vianen is op gericht op 2 april 2012, op verzoek van de Kerkrentmeesters.
Haar belangrijkste opdrachten zijn: het coördineren van het werk van de bestaande werkgroepen en het commercieel verhuren van het gebouw. Deze werkzaamheden dienen om het hoofddoel te bereiken: geld bijeenbrengen om daarmee (mede) de restauratie en behoud van het praalgraf van de Brederodes mogelijk te maken.
Nevendoel is door het werk het prachtige kerkgebouw en de culturele betekenis daarvan en de diverse andere gebruiksmogelijkheden onder de aandacht te brengen van niet alleen de inwoners van Vianen maar ook daarbuiten. Het mag duidelijk zijn dat de zondagse erediensten te allen tijde leidend zijn.
Tot heden is de kerk als gebouw vooral bekend bij liefhebbers (en kenners) van klassieke kamer- en orgelmuziek. De werkgroep Muziekpodium heeft op verdienstelijke wijze vele jaren een klassiek programma gepresenteerd en de werkgroep Kerk en Kunst deed evenzo met zijn tentoonstellingen. De werkgroep Open Kerk verzorgde de openstelling en maakte daardoor bezichtiging mogelijk en organiseerde op verzoek rondleidingen. Ook zorgde hij voor een permanente tentoonstelling rond het historische thema “Brederode en Vianen’.

Doel, taak en middelen
Doel
Het doel is ruimer te verwoorden: het door middel van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het prachtige kerkgebouw en daardoor de bekendheid vergroten, kunstuitingen aan velen aan te bieden en bij de aard van het gebouw passende commerciële activiteiten te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan recepties, ontvangsten en jubilea. Ook aan kerk gerelateerde beurzen kan worden gedacht en aan symposia op het terrein van kunst, cultuur en educatie.

Taak
Onze taak is uit het doel af te leiden: de mogelijkheden van het kerkgebouw zo ruim mogelijk bekend maken. Onze folder is daarop gericht en ook het ‘lidmaatschap’ van http://www.kerklocaties.nl.

Middelen
De Stichting heeft een (geleend) startkapitaal ontvangen van het college van Kerkrentmeesters. Vanaf het begin heeft het bestuur zich op het standpunt gesteld dat het niet verantwoord is collectegeld van kerkleden te gebruiken om de Stichting voort te helpen. Een kerkrentmeester is portefeuillehouder voor lopende zaken, terwijl beleid jaarlijks wordt besproken met een delegatie van de kerkrentmeesters.
Na de afwikkeling van de financiën van de werkgroepen - met name die van de werkgroep Muziekpodium - was snel duidelijk dat het niet mogelijk is om de kwaliteit en kwantiteit van het programma van Muziekpodium uit het verleden te handhaven. In het aangeboden programma is dus gesneden.
Voor de werkgroep Kerk en Kunst was duidelijk dat er slechts ruimte is (financieel) voor een (1) tentoonstelling in het jaar 2013.
Het belangrijkste middel - de verwachte bron van inkomsten- de commerciële verhuur, is tot nu toe nauwelijks gerealiseerd.

Schets van “de omgeving”
Waar bevindt de Stichting zich, met name financieel. De opbrengsten van de concerten hebben tot heden de kosten niet gedekt en dus waren/zijn we afhankelijk van subsidies en giften.

Factoren en afhankelijkheid
Voor subsidie werd/wordt naar de plaatselijke overheid gekeken, naar het Coöperatiefonds van de RABO-bank, naar de Boazbank (plaatselijk actief geweest), de Stichting “De Oude Manhuisgoederen” en naar de Woningbouwvereniging. Daarnaast zijn er vele andere fondsen en stichtingen die legaten beheren tot wie we ons kunnen wenden. Wellicht ten overvloede: bij het college van Kerkrentmeesters kunnen we niet aankloppen.
Het mag duidelijk zijn: de relatie tussen de Stichting en de hierboven genoemden wordt gekenmerkt door afhankelijkheid. (De begroting is in wezen op bovenstaande situatieschets gebaseerd)<

Eigen speelruimte
De huidige economische situatie dwingt tot een bescheiden en terughoudende wijze van plannen maken; verwachtingen wekken is thans niet aan de orde. We zullen ons dus moeten richten naar wat kan./br>

Bestuursfuncties volgens statuten
Het bestuur bestaat ten minste uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester/br>

Namen van bestuurders
H.R.A.L. Klein Kranenburg: voorzitter
M. Versluijs-Helder: secretaris
I. Ligthart Schenk: penningmeester
J.S. van der Leij
L.P. Noordzij

Beloningsbeleid bestuurders
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegeld. Werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kunnen worden gedeclareerd en worden vergoed.

Activiteitenverslag 2014
a. Het bestuur is na de uitdagende en ook wel naïeve start in 2013, voor wat betreft 2014 van mening dat het op het ingeslagen pad rustig en doelbewust verder is gegaan.
Dit zal ook de komende jaren zo zijn want we hebben ons voorgenomen om te komen tot een rustige groei in de activiteiten. Belangrijk aandachtspunt is daarbij dat deze meer mensen trekken, dat meer mensen zien (en hopelijk doorgeven) dat de Grote Kerk van Vianen en de daarin georganiseerde activiteiten de moeite van een bezoek waard zijn.
De geplande activiteiten hebben alle doorgang kunnen vinden en dat sterkt het bestuur in zijn overtuiging dat de activiteiten op belangstelling uit de samenleving (moeten) kunnen rekenen en ook konden rekenen. De goede samenwerking met en van de werkgroepen Kerk en Kunst, Muziekpodium en Open Kerk heeft hieraan zeker positief bijgedragen.
Het bestuur is in 2014 uitgebreid met een persoon, de heer Sj. van der Lei en bestaat dus nu uit 5 personen. Om zijn werk naar behoren te kunnen doen, vergaderde het bestuur in 2014 zelf 7 maal, waarvan 3 maal met de vertegenwoordigers van de werkgroepen, overlegde 2 maal met de Kerkrentmeesters en voerde verder vele malen overleg met belanghebbenden. We noemen hier met name vertegenwoordigers van de Gemeente Vianen en van de stichting Museum Vianen. De samenwerking met de laatste is groeiende en dat wordt wederzijds als positief ervaren.
Het is hier ook de plaats om te memoreren dat de steun van de provincie Utrecht samen met die van het Prins Bernhard Cultuurfonds het mogelijk heeft gemaakt dat onze Stichting in dit jaar gebruik kon maken van de inspirerende ondersteuning van de SESAM-academie; enkele bestuursleden volgden een cursus Funding en het bestuur in zijn geheel werd op een plezierige wijze begeleid bij het opstellen van het beleidsplan.
De financiële positie van de stichting is nog wankel; toch hebben we een klein bedrag over kunnen maken aan de Kerkrentmeesters, o.a. voor onderhoud en restauratie Grafmonument en dat stemt tot tevredenheid. Met de restauratie van het praalgraf is het afgelopen jaar een aanvang gemaakt. De kerk wordt als gebouw meer dan in 2013 gebruikt voor activiteiten als lezingen, kooruitvoeringen enz. De hoop is dat die lijn zich voortzet en er een inkomstenstijging mogelijk wordt.
We willen graag hier onze dank verwoorden aan alle personen en instellingen die ons werk of door een donatie of sponsoring of door een subsidie mogelijk hebben gemaakt.
b. Werkgroep Open Kerk heeft rondleidingen in de kerk verzorgd op de woensdag-, vrijdag en zaterdagmiddagen, alsmede diverse stadswandelingen onder begeleiding. Door de samenwerking met het Museum en zijn vrijwilligers is het gelukt ook op vijdagmiddag open te zijn. De werkgroep Open Kerk ziet een lichte stijging in het aantal bezoekers.
c. Werkgroep Kerk en Kunst Amalia van Solms heeft twee tentoonstellingen georganiseerd:
- In de zomertentoonstelling exposeerde M. van Zantwijk-Rijnberk uit Leerdam schilderijen en objecten, passend bij het thema "Voor alles is een tijd”.
- In de wintertentoonstelling werden werken getoond van gemeenteleden die zich geïnspireerd wisten door psalm 139 met als kern: "Niets is bedekt voor Uw alwetendheid”.
d. Werkgroep Muziekpodium heeft twee voorstellingen van muziektheater Babar, één Bachconcert georganiseerd, vier zomermiddagconcerten en twee uitvoeringen (het Canto Ostinato met Derwish dans en het Requiem van J.Brahms).

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording over 2015 wordt verwezen naar het financieel verslag en jaarverslag.

 
< Vorige